ระบบวัดแววของนักเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สำหรับนักเรียนเลือกโรงเรียน
  สำหรับบุคคลทั่วไป