ระบบวัดแววของนักเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เลือกโรงเรียน
ด้านที่ 1 แววผู้นำ (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 2 แววนักคิด (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 3 แววนักสร้างสรรค์ (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 4 แววนักวิชาการ (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 5 แววนักคณิตศาสตร์ (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 6 แววนักวิทยาศาสตร์ (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 7 แววนักภาษา (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 8 แววนักกีฬา (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 9 แววดนตรี (ตอบแบบประเมิน คน)
ด้านที่ 10 แววนักศิลปิน (ตอบแบบประเมิน คน)